مهندسی معکوس

تجهیزات پزشکی

این مجموعه توانایی و تجربه انجام مهندسی معکوس و مشابه سازی محصولات و تجهیزات پزشکی را در موارد زیر دارد

 • مهندسی معکوس و مشابه سازی تجهیزات بیمارستانی

 • مهندسی معکوس انواع دستگاه های ماموگرافی ،MRI،اولتراسوند و سیستم های ترکیبی و انواع دستگاههای مقطع نگاری

 • مادینگ دستگاه های تصویربرداری

 • مهندسی معکوس تجهیزات دندان پزشکی

 • ساخت و تولید دستگاهای تصویربرداری

 • مهندسی معکوس تجهیزات زیبایی

Extreme Sports Jet Skiing
Extreme Sports Jet Skiing
ساخت محصول اختصاصی

از قبیل :هندپیس دستگاه های لیزر ،ساخت و مهندسی معکوس تخصصی لیزر بار و لیزرهای زیبایی ،ساخت ژنراتور دستگاه های تصویر برداری ، و کلیه دستگاه های زیبایی و بیمارستانی

Extreme Sports Jet Skiing
صفحات انحصاری

ساخت صفحات انحصاری نمایشگر دستگاه های لیزر و تجهیزات زیبایی

Extreme Sports Jet Skiing
حذف و اضافه

حذف و یا اضافه کردن لوگو شما به تمامی صفحات و یا مدارات الکترونیکی تجهیزات پزشکی

مهندسی معکوس

تجهیزات پزشکی

این مجموعه توانایی و تجربه انجام مهندسی معکوس و مشابه سازی محصولات و تجهیزات پزشکی را در موارد زیر دارد

 • برنامه نویسی، طراحی برد الکترونیکی تجهیزات پزشکی

 • طراحی و پیاده سازی صفحات ال سی دی دستگاه پزشکی

 • فارسی سازی و یا سفارشی سازی نرم افزار و برنامه ی دستگاه های پزشکی

 • افزودن و یا برداشتن لوگو در صفحه ابتدایی برنامه

 • کپی سازی و مهندسی معکوس کلیه تجهیزات پزشکی در حوزه زیبایی و بیمارستانی

 • طراحی اختصاصی بدنه

Extreme Sports Jet Skiing